langs

Концепцията на качествени вина в Съюза се основава, наред с другото, от специфичните характеристики, дължащи се на географския произход на виното. Такива вина са идентифицирани от потребителите посредством защитени наименования за произход (ЗНП) и защитени географски указания (ЗГУ).

Регистрираните наименования за произход и географски указания ползват със закрила срещу злоупотреби, които неправомерно се възползват от репутацията им, която съвместимите продукти съдържат. Също така наименованията за произход и географските защитени указания са предмет на контрол, включително и със специална система за контрол, за да се гарантира спазването на продуктовите спецификации на въпросните вина.

 

Защитено наименование за произход (ЗНП) идентифицира вино от район, определена местност или, по изключение, наименование на страна, чието качество и характеристики се дължат основно или изключително на особени присъщи природни и човешки фактори т.е. до своя географска среда. Гроздето трябва да произхожда изключително от този географски район, където производството се осъществява. Продуктът се получава от сортове лози, принадлежащи към Vitis Vinifera.

Защитено географско указание (ЗГУ) идентифицира вина от определена местност или, в изключителни случаи, страна, чието специфично качество, репутация или други характеристики са присъщи на географския произход. Най-малко 85% от използваното грозде трябва да произхожда изключително от този географски район, където се извършва производството. Виното трябва да бъдат получени от сортове лози, принадлежащи от Vitis Vinifera или кръстоска между Vitis Vinifera и други видове от рода Vitis.